CO SE SKRÝVÁ POD POJMEM SOILTEQ?

Půda je živá substance, od přírody bohatá na živiny a dobře organizovaná. Dlouhodobým intenzivním zemědělstvím však tyto vlastnosti půdy degradují. To si uvědomuje čím dál více zemědělců, a proto SOUFFLET AGRO vytvořilo SOILTEQ, projekt zaměřený na půdu, její zdraví a úrodnost. Představuje filozofii pro dosažení trvale udržitelného hospodaření a zmírnění nepříznivých vlivů, jakými jsou například snižující se stavy dobytka, redukce osevních postupů, legislativní omezení a v neposlední řadě změny klimatu. SOILTEQ fiozofie stojí na 3 následujících pilířích.


3 HLAVNÍ PILÍŘE SOILTEQ FILOZOFIE

_MG_0804wweebb_small.jpg

Práce s půdou:

Zdravá a dobře strukturovaná půda je základem vysokého výnosu, proto je nutné porozumět tomu, jak půda pracuje a jaké procesy se uvnitř ní odehrávají. Pakliže se naučíme správně pracovat s půdou, aniž bychom narušovali její strukuru a přirozené organické složení, bude možné snížit spotřebu zejména dusíkatých hnojiv a výrazně omezit použití těžké  mechanizace.

Právě při využívání této mechanizace v zemědělství totiž dochází k mnoha negativním vlivům na úrodnost půdy. Mezi hlavní negativa patří zejména narušení rovnováhy vzdušného a vodního režimu půdy, dále pak dochází k omezení prokořenění a nebo k ničení biologické aktivity půdy. Na základě těchto negativ může docházet mimo jiné i k poškození vsakovací schopnosti půdy a tedy k možným lokálním záplavám.

  • Porozumění půdním procesům určujícím její uspořádání.
  • Úprava a zdokonalení postupů hospodaření za využití stávající mechanizace.

se cmelakemwwwsmall.jpg

Stálá půdní pokryvnost:

Udržování stálého půdního pokryvu je pro úrodnost a dobrou kondici půdy velmi důležité z mnoha různých důvodů. Mezi nejdůležitější aspekty půdní pokryvnosti patří bezesporu ochrana před škodlivými účinky přívalových srážek a slunečního záření, zabraňování půdní erozi, vysychání a odtoku vody.

Díky krytí půdy rostlinami dochází k podstatnému snížení nárazů dešťových kapek na povrch půdy, což vede k destrukci půdních agregátů a následné tvorbě půdního škraloupu, ke snížení krustování a těsnění povrchu. Stálý půdní pokryv je důležitý také pro infiltraci a zadržování půdní vlhkosti, díky čemuž dochází k méně závažnýmu a kratší dobu trvajícímu stresu z nedostatku vody - rostliny mají tím pádem větší dostupnost k živinám. Stálou půdní pokryvností se také zvyšuje obsah a tvorba humusu v půdě a poskytuje mikro a makroorganismům v ní žijícím plynulý příjem živin.

  • Ochrana půdy před erozí, vysycháním a utužením, díky zapojení meziplodin a podsevů do osevních postupů.
  • Zvýšení obsahu organické hmoty v půdě a zlepšení půdní struktury.

DSC03463wwwsmall.jpg

Osevní postupy:

Při dodržení správných osevních postupů můžeme jednak získat živiny ukryté hluboko v půdě, ale také pomoci tržním plodinám zlepšit způsob jejich vegetace.

Živiny, které jsou vyplavovány do hlubších vrstev a které již nejsou k dispozici pro tržní plodiny, mohou být díky meziplodinám a podsevům "rotačně" recyklovány. Tímto způsobem fungují osevní postupy jako biologická pumpa. Rozmanitost plodin vede k bohaté půdní flóře a fauně, jelikož kořeny vylučují různé organické látky přitahující široké spektrum bakterií a hub, které hrají důležitou roli při přeměně těchto látek na živiny přijímané rostlinami. Rotace plodin má také významnou fytosanitární funkci, neboť brání přenosu škůdců a chorob specifických pro jednotlivé plodiny z jedné rostliny na druhou. Rozšířením osevních postupů dosáhnete také lepší distribuce vody a živin v půdním profilu a dále zvýšíte obsah a tvorbu humusu v půdě.

  • Rozšíření osevních postupů podporuje rozmanitost pěstovaných plodin.
  • Kontrola výskytu chorob a plevele.