Jaký typ obdělávání půdy je nejvíce šetrný k životnímu prostředí?

Podle institutu Frick AG (výzkumný tým univezity Eberhard-Karel v Tübingenu), dlouhodobé testování na těžkých půdách za ekologických podmínek prokázalo zvýšení obsahu humusu na konci desetiletí pouze na pozemcích s minimálním obděláváním zemědělské půdy ve srovnání s plochami, na kterých bylo uplatňováno pěstování plodin konvenčními metodami.

Testování a měření provedené v minulých letech ukázalo, že pokud jde o srovnání konvenčního zemědělství, minimalizace nebo přímého setí, zvýšil se celkový obsah humusu v půdě  jen nepatrně. Rozdíl ovšem nastal v rozložení humusu ve vrstvách půdy. Ve skutečnosti se totiž obsah humusu výrazněji zvýšil, pouze v její horní vrstvě. Toto rozložení humusu má velmi pozitivní vliv na strukturu půdy a její ochranu proti erozi. Podle Frick AG, dlouhodobé testování na těžkých půdách za ekologických podmínek prokázalo zvýšení obsahu humusu na konci desetiletí pouze na pozemcích s minimálním obděláváním zemědělské půdy ve srovnání s plochami, na kterých bylo uplatňováno pěstování plodin konvenčními metodami.

filed work 2.jpg Minimalizace zpracování půdy také zvyšuje počet mikroorganismů v ní žijících. To poté ovlivňuje emisi plynů, které jsou mikroorganismy produkovány v průběhu transformace dusíku z půdy; nicméně je třeba říci, že v dlouhodobém horizontu bylo zjištěno jen málo rozdílů mezi různými způsoby obdělávání polí. Tento poznatek byl potvrzen také za ekologických podmínek v dlouhodobém testu institutu Frick AG, jako součást ročního výzkumu prováděného na dvou plodinách, jmenovitě pšenici a dočasných travních porostech. Nedávná měření zjistila, že emise plynů a mineralizace humusu, které se vyskytují právě po polní práci, byly nepatrně vyšší při procesu minimalizace obdělávání zemědělské půdy, než při “procesu konvenčního zpracování půdy”. Je to v podstatě logické: větší množství mikroorganismů znamená jejich větší aktivitu.

Závěrem je dobré dodat, že nejde pouze o množství humusu v půdě, ale také minimalizaci dopadu zemědělství na klima. Také proto je nezbytné omezit maximální možný počet zásahů na daném pozemku, a co je možná ještě důležitější, obdělávat půdu, pokud jsou podmínky pro tuto práci co nejpříhodnější. Takto tedy přispějeme ke komplexní ochraně půdy.

Zdroj: Quel type de travail du sol est le plus respectueux du climat? www.bioactualites.ch [online]. [cit. 2017-02-24]. Available at: http://www.bioactualites.ch/fr/cultures/grandes-cultures-bio/travail-sol/travailsol-climat.html